Fråga facket Fråga facket

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Fackligt och politiskt Svart arbetskraft omsätter enligt Skatteverket 66 miljarder kronor om året. Seriösa företag konkurreras ut och arbets- och lönevillkor försämras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ordning och reda främjar sund arbetsmarknad

Staten och kommunerna upphandlar för enorma summor per år, det har uppskattats till över femtedel av landets BNP. Vi vet att offentliga upphandlare också köper mycket svartarbete. Med anledning av detta jobbar LO med upphandlingsfrågorna.

Andra områden vi arbetar mycket med är otrygga anställningar såsom till exempel tidsmässigt låga anställningskontrakt eller hyvling - när företag skär ner på veckoarbetstiden, och därmed lönen för anställda, utan hänsyn till turordning och utan att betala uppsägningslön.

Västlänken

Samverkande parter

LO-distriktet i Västsverige, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Transport

Syfte med avsiktsförklaringen

Vi vill ha ordning och reda när tågtunneln Västlänken byggs i Göteborg. Det senaste exemplet på ett infrastrukturprojekt i den här storleksordningen som bedrivits i Trafikverkets regi präglades av oseriösa aktörer och dålig arbetsmiljö. Under bygget av Citybanan i Stockholm skedde 6 dödsolyckor. Detta ska inte ske under bygget av Västlänken. Vi är väl medvetna om sambandet mellan osund konkurrens och
undermålig arbetsmiljö. Vi ska granska och organisera entreprenörer för att säkerställa schysst arbetsmiljö och sund konkurrens.

Vi representerar berörda fackföreningar i Göteborg och har för avsikt att samverka med varandra och andra berörda parter för att sträva efter våra gemensamt uppsatta mål. Samverkan är den viktigaste metoden vi har för att uppnå dem.

En gemensam vision

Bygget av Västlänken ska präglas utav goda exempel. Arbetstagarna ska organiseras in i rätt facklig organisation för att säkerställa ordning och reda och motverka osund konkurrens. Arbetsmiljön ska vara god och arbetsvillkoren helt enligt svenska kollektivavtal i alla led.

Ett gemensamt åtagande

Vi som fackföreningar har som uppgift att organisera medlemmar för att påverka arbetsplatsen, arbetsmarknaden och samhället. Vi driver våra medlemmars intressen och kommer så också att göra under byggnationen av Västlänken.

Den svenska modellen står inför stora utmaningar. Nya företag, ofta från andra länder, erbjuder inte alltid samma villkor som andra och det är alltid arbetstagaren som kommer i kläm. Osund konkurrens är tyvärr ett allt vanligare inslag på svensk arbetsmarknad, det avser vi att bekämpa. Vi vill delta i hela processen vid upphandling av leverantörer för att minska risken för osund konkurrens och oseriösa aktörer på arbetsplatserna.

Vi söker samverkan med berörda myndigheter i frågan angående osund konkurrens och att säkerställa en bra arbetsmiljö och motverka social dumping. Det handlar om att upprätta dialog med Arbetsmiljöverket och Skatteverket, givetvis med syfte att samverka i gemensamma beröringspunkter. Trafikverket är en oerhört viktig aktör för oss att samverka med, både som arbetsgivarpart och upphandlande myndighet. Vi söker också samverkan med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Vi avser att granska upphandlingar för att säkerställa arbetsmiljön och motverka social dumping.

Vi tänker bevaka byggarbetsplatserna. En hög närvaro av fackliga ombud kommer att uppmärksamma eventuella missförhållanden och dålig arbetsmiljö. Särskilda observatörer ska också delta i det här arbetet. Vi ska utse skyddsombud som deltar i skyddsronder under hela projektet. Vi ska organisera arbetarna involverade i Västlänken in i rätt organisation.

Men arbetet slutar inte på arbetsplatsen, våra medlemmars och andra arbetares boendesituation kommer också att bevakas.

Vi tänker använda kommunikativa insatser för att påverka bygget av Västlänken positivt för våra medlemmar. Vi kommer att opinionsbilda och utbilda i relevanta kanaler för att driva frågor om osund konkurrens, social dumpning och riskfylld arbetsmiljö. När vi kan samverka med andra parter i detta arbete ska så ske.

Målet med samverkan

  • Vi vill vara med och påverka pågående upphandlingar för att säkerställa arbetsmiljön och social dumpning.
  • Vi vill vara med i processen för att minska risken för att oseriösa aktörer kommer in på byggarbetsplatserna.
  • Vi ska vara närvarande på byggarbetsplatserna med fackliga ombud för att uppmärksamma och hantera missförhållanden.
  • Vi ska organisera minst hälften av arbetskraften som är involverad i Västlänken.
  • Vi ska kommunikativt jobba enhetligt för att driva våra medlemmars intressen framåt.