Fråga facket Fråga facket

Årsmöte 2024

Information om LO-distriktets årsmöte. Årsmötet genomförs på The Weaver i Mölndal den 17 april 2024


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Preliminär Dagordning

Publicerade handlingar finns som länkar vid respektive dagordningspunkt.

Dagordning årsmöte 17 april 2024 för LO-distriktet i Västsverige
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Ombudsupprop / röstlängd
4. Fastställande av dagordning / arbetsordning
5. Mötets offentlighet
6. Gästerna har ordet
7. Rapporter
8. Val av presidium för årsmötet
a, Ordförande
b, Sekreterare
c, Två protokolljusterare
d, Två rösträknare
9. Verksamhetsberättelse för 2023
10. Årsbokslut 2023
11. Revisorernas berättelse 2023
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Anpassad budget 2024
14. Rambudget 2025
15. Val
Uppdrag Mandat tid
a, Vice ordförande 2 år
b, Fem ordinarie ledamöter 2 år
c, Fem ersättare 1 ård, En revisor ordinarie 2 år
e, Två revisorer ersättare 2 år
f, Regional facklig-politisk kommitté 1 år
g, Regional arbetsmarknadskommitté 1 år

h, Valberedning 1 år
16. Arvode till styrelse och revisorer
17. Avslutning

Välkomna!