Fråga facket Fråga facket

Årsmöte 2022

Information om LO-distriktets årsmöte. Årsmötet genomförs på Gothia Towers i Göteborg 20 april 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ombud och övriga gäster anmäler sin närvaro till LO-distriktet.

Dagordning
(De dokument som är inlagda syns som länkar)

Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Ombudsupprop-röstlängd

4. Fastställande av dagordning/arbetsordning

5. Mötets offentlighet

6. Gästerna har ordet

7. Rapporter från styrelsen

8. Val av presidium för mötet

a. Ordförande

b. två sekreterare

c. Två protokollsjusterare

d. Tre rösträknare

9. Verksamhetsberättelse för 2021

10. Årsredovisning för 2021 (kort), Årsberättelse för 2021

11. Revisorernas berättelse för 2021

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Anpassad budget för 2022

14. Fastställande av årsavgift för 2023

15. Rambudget för 2023

16. Val (klicka här för valberedningens förslag)

En vice ordförande 2 år

Fem styrelseledamöter 2 år

Fem styrelsesuppleanter 1 år

En revisor 2 år

Två revisorssuppleanter 1 år

Facklig-politiskt kommittéledamöter 1 år

Arbetsmarknadskommittéledamöter 1 år

17. Val av valberedning och sammankallande 1 år (styrelsens förslag här)

18. Arvode till styrelse och revisorer

19. Information

20. Årsmötets avslutning

Frågor om årsmötet besvaras av Liza Cailipan liza.cailipan@lo.se