Fråga facket Fråga facket

Årsmöte 2023

Information om LO-distriktets årsmöte. Årsmötet genomförs på Gothia Towers i Göteborg 26 april 2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mer info kommer!
Ombud och övriga gäster anmäler sin närvaro till LO-distriktet.

Dagordning
(De dokument som är inlagda syns som länkar)

Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Ombudsupprop-röstlängd

4. Fastställande av dagordning/arbetsordning

5. Mötets offentlighet

6. Gästerna har ordet

a. Susanna Gideonsson, ordförande LO
b. Liza Kettil, Unga Örnar
c. Eric Sundström, utredare LO
d. Bijan Zainali, regionråd, Socialdemokraterna i Västsverige

7. Rapporter från styrelsen

8. Val av presidium för mötet

a. Ordförande

b. en sekreterare

c. Två protokollsjusterare

d. Tre rösträknare

9. Verksamhetsberättelse för 2022

10. Årsredovisning för 2022 (kort), Årsberättelse för 2022

11. Revisorernas berättelse för 2022

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Anpassad budget för 2023

14. Rambudget för 2024

15. Val (Valberedningens förslag hittar du här)

a. en ordförande 2 år
b. fem styrelse ledamöter 2 år
c. tre styrelseledamöter fyllnadsval 1 år
d. fem ersättare i styrelsen 1 år
e. en revisor 2 år
f. två revisorsersättare 1 år
g. Ledamöter facklig-politsk kommitté 1 år
h. Ledamöter arbetsmarknadskommitté 1 år

16. Val av valberedning och sammankallande 1 år 

17. Arvode till styrelse och revisorer

18. Årsmötets avslutning