Fråga facket Fråga facket

Internationellt samarbete

Fackligt och politiskt LO-distriktet arbetar internationellt med en rad olika utlandsprojekt. Syftet är att stärka och utveckla det fackliga samarbetet globalt. Fokusområdet är att komma till rätta med den allt mer utbredda arbetslöheten samt att opinionsbilda, utbilda och utbyta erfarenheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Smart Factory och Industry 4.0

Regeringen har i sin nyindustrialiseringsstrategi slagit fast att det är dags att satsa på den svenska industrin. Men det måste ske utifrån de förutsättningar som gäller nu: den digitaliserade produktionen, också kallad ”den fjärde industrirevolutionen” eller ”Industry 4.0”.

Strategin går ut på att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft och man lägger särskild vikt vid fyra fokusområden:

  • Industri 4.0 – företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 
  • Hållbarproduktion – ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft.
  • Kunskapslyft industri – kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.
  • Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Strategin i sin helhet kan du läsa här.

Smart Factory

Smart Factory är ett projekt som fokuserar på effekterna av Industry 4.0. LO-distriktet i Västsverige är partner i projektet som främst drivs av fackföreningar och universitet i flera Europeiska länder där Tyskland har huvudansvaret. Vårt deltagande består av att 30-40 fackligt aktiva under 2016 och 2017 svarar på en webbenkät vid fyra tillfällen. Vill du vara med klicka här.

InoTool

InoTool är benämningen på det samarbete vars yttersta syfte är att skapa fler jobb i den sociala ekonomin. Med en finansiell sektor i kris behöver Europa hitta nya sätt att bekämpa den allt växande arbetslösheten som sprider sig runt om i världen. Men med krisande internationella ekonomier och en privat marknad som alltmer utmanas av växande ekonomier i öst som konkurrerar om arbetstillfällena, kan Europa inte längre helt förlita sig på att de offentliga och privata sektorerna ska stå för jobbtillväxten.

LO-distriktet i Västsverige är den koordinerande partnern i InoTool-projektet. Läs mer på projektets hemsida.

 

Serbien-projektet

LO-distriktet i Västsverige är bärare av ett demokratiprojekt tillsammans med fackföreningsrörelsen i Serbien. Projektet medverkar för att stärka den fackliga organisationen, bland annat genom ökad kollektivavtalsteckning, ökad organisationsgrad, en bättre opinionsbildning och ökad jämställdhet. Syftet är även att öppna upp för erfarenhetsutbyte och studiebesök för att förstärka banden mellan fackföreningsrörelser runt om i världen.

 

Labour Market Dialogue (LMD)

LO-distriktet, företrädande arbetsgivare, Unionen, Göteborgs Universitets entreprenörs- och näringslivsutveckling med flera samverkar inom LMD-konceptet. Gemensamt mobiliserar vi sådana kunskaper och erfarenheter som är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad. Syftet är att tillsammans med Sida vara aktiv i uppbyggandet av arbetsmarknadsdialog i de länderna Sida stödjer. De länder som för närvarande är aktuella för LMD-konceptet är Serbien, Ukraina och Kenya.