Fråga facket Fråga facket

Jämställdhet, integration och diskriminering

Fackligt och politiskt Facket står upp för alla människors lika värde och lika rätt. Det är en fråga om värderingar och människosyn och rätten till lika möjligheter i arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en prioriterad fråga inom LO eftersom skillnaden mellan kvinnor och mäns löner och anställningsvillkor ökar både i Sverige och internationellt. Det är också viktigt att utveckla tydliga metoder för jämställdhetsintegrering.

En människas position på arbetsmarknaden är inte bara kopplad till hens kunskaper och färdigheter. Den beror också på sådant som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Integration

Utsatthet och segregation gör det lättare att utnyttja människor. Detta vill vi på LO motverka så att klyftorna i samhället minimeras.

En av de stora utmaningarna inom arbetarrörelsen är att integrera människor med utomsvensk bakgrund i arbetslivet. I detta arbete är det ytterst viktigt att informera om de lagar och avtal som styr på arbetsmarknaden. Genom exempel upplyser vi om hur vardagen ser ut på svenska arbetsplatser och även om de försäkringar som ingår i det fackliga medlemskapet.

Diskriminering

LOs människosyn bygger på alla människors lika värde och rätt. LO accepterar därför aldrig någon form av diskriminering. Fackets främsta vapen mot diskriminering är kollektivavtalen, men även diskrimineringslagen är ett bra hjälpmedel som kan göras bättre.

Lagens regler om aktiva åtgärder ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som står uppräknade i lagtexten, det vill säga sådan som gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Åtgärderna bör göras dispositiva, det vill säga att facket och arbetsgivarna kan avtala om dem. Facket och arbetsgivarna bör tillsammans utarbeta handlingsplaner mot alla former av trakasserier och all diskriminering i arbetslivet.