Fråga facket Fråga facket

Socialdemokraterna levererar till våra medlemmar - mycket bra handlingsplan för en trygg arbetsmarknad.

Den 30 maj prestenterade Socialdemokraterna sin handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. LO-distriktet i Västsverige välkomnar förslagen och hoppas på en ny boost i den fackliga valrörelsen när kontrasterna i politiken blir större.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets ordförande Bertil Hallén
LO-distriktets ordförande Bertil Hallén

På en presskonferens 30 maj presenterades Socialdemokraternas handlingsplan för tryggare arbetsmarknad.

De tio förslagen presenteras nedan i sin helhet.

LO-distriktets ordförande Bertil Hallén kommenterar Socialdemokraternas åtgärdsförslag så här:

- Det här blir jättebra. Löfvens regering har trots minoritet levererat på 9 av 10 av förra valets löften om ordning och reda, nu kommer nya åtgärder som kommer att betyda massor för vanligt folks trygghet på arbetsmarknaden när de är genomförda.

De löften som genomförts är bland annat att Lex Laval har rivits upp och andra åtgärder för att svenska löner ska gälla i Sverige. I de nya förslagen är det några som sticker ut extra.

- Speciellt viktiga är löftena kring anställningsformer och arbetstid. Hyvling och allmän visstid har skapat hål i anställningstryggheten i bransch efter bransch.

Fackliga företrädare har nu möjlighet att prata om vad som kommer att vara annorlunda med en fortsatt S-regering istället för en borgerlig regering med stöd från SD.

- Nu får vi chansen att prata om det som skiljer oss från borgarna och SD, det här kommer ge en rejäl boost i den fackliga valrörelsen

- Nu får vi chansen att prata om det som skiljer oss från borgarna och SD, det här kommer ge en rejäl boost i den fackliga valrörelsen, avslutar Bertil Hallén.

Här är Socialdemokraternas handlingsplan för tryggare arbetsmarknad.
 1. Trygga anställningar

a) Avskaffa allmän visstid.
b) Stärkt rätt till heltidsanställning.
c) Rätt till faktiskt arbetstidsmått.
d) Begränsa delade turer.

2. Stopp för hyvling

a) Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet. Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett av vilken anledning arbetstiden minskas.

3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken

a) Inför arbetsmarknadsprövning.
b) Se över att införa tröskel för en minsta utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet för arbetskraftsinvandrare.
c) Skärpt regelverk för att stoppa oseriösa arbetsgivare och skydda arbetstagare mot missbruk.
d) Heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring.
e) Tydligt försörjningskrav för att anhöriga ska kunna söka uppehållstillstånd.
f) Inför en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor och ge skadestånd till arbetstagare vid missbruk.
g) Skärp reglerna för spårbyte.

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar

a) Reformera och stärka Arbetsförmedlingens samråd med de fackliga organisationerna gällande subventionerade anställningar för att säkerställa att lön och andra anställningsförmåner är kollektivavtalsenliga samt att förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden förbättras.
b) Arbetsförmedlingen ges utökade möjligheter att kontrollera arbetsgivare som anställer personal med subventioner. Sanktioner ska kunna utkrävas. mot oseriösa arbetsgivare som inte uppfyller överenskomna kriterier eller missbrukar anställningsstöden för att minska sina personalkostnader och få konkurrensfördelar.
c) Arbetsgivare som anställer personer med subventioner ska vara skyldiga att utfärda arbetsintyg till den anställde när anställningen upphör.

5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen

a) Reformera dagens F-skattesystem – säkerställ att inte F-skatt används för att kringgå arbetsrätten genom användande av beroende uppdragstagare, sk. ”falska egenföretagare”.
b) Fördjupa myndighetssamverkan gällande arbetslivskriminalitet.
c) Inför en myndighetsgemensam tipsfunktion vid misstänkta brott i arbetslivet.
d) Skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher.

6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar

a) Krav på kollektivavtalsenliga villkor utan begränsningar till tröskelvärden, inklusive arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepension
b) Säkerställa att företag som vunnit upphandlingar betalar löner i enlighet med svenska kollektivavtal samt betalar korrekt skatt.
c) Att det som huvudregel i upphandlingar ställs krav på att max två led av underleverantörer får användas.
d) I de fall som företagen använder tredjelandsmedborgare för att utföra uppdragen ska det i upphandlingen ställas krav på att företagen tar ansvar för att anställningarna sker i enlighet med utlänningslagen
e) Att den upphandlande myndigheten vid relevanta upphandlingar ska ställa krav på att lärlingar ska beredas plats på arbetsplatsen.
Konsekvensen för brister i någon av de fyra första punkterna ska kunna leda till att den upphandlande myndigheten/enheten kan bryta kontraktet samt ge företaget kännbara sanktioner.

7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser

a) Svenska regler och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Lika lön för lika arbete genom en bra implementering av det reviderade utstationeringsdirektivet.
b) Anmälningsskyldighet till Skatteverket för utländska företag från första dagen i Sverige.
c) Utstationerande arbetsgivare ska anmäla sig till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister från dag ett.
d) Skatt från första dagen för utländska inhyrda arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige.

8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet

a) Tredjemanstrakasserier – inför utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen även för trakasserier från brukare/kunder.
b) Inför en särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.
c) Utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser med särskilt riktade insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet

a) Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.
b) Ökad rätt till utbildning för skyddsombud och ökad skyldighet för arbetsgivaren att tillse att utbildningen genomförs.
c) Förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och vidta åtgärder för att öka benägenheten att anmäla arbetsmiljöbrott.
d) Uppdrag till myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerande yrken i syfte att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i arbetslivet
e) Större arbetsmiljöansvar för företag och organisationer vars agerande kan påverka arbetsmiljön för andra än egna anställda, s.k. rådighetsansvar.
f) Utveckla arbetet med nollvisionen för dödsolyckor på arbetet.
g) Företagshälsovården ska i samverkan med arbetsmarknadens parter förbättras och andelen löntagare som omfattas bli fler, detta ska utredas.

10. Omställning

a) Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra.
b) Förbättra systemet med korttidsarbete så löntagare vid en lågkonjunktur, som alternativ för uppsägning, kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning.

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.