Fråga facket Fråga facket

Dubbelspår Oslo – Göteborg, en skandinavisk angelägenhet

Fackligt och politiskt LO-distriktet i Västsverige tillsammans med LO Østfold kräver att järnvägen i vår region förnyas och utvidgas till att uppfylla morgondagens behov. Idag är regionen ett av de mest tätbefolkade områden i Norge och starkt överbelastat med lastbilstrafik. En trafik som skapar kraftig trängsel i innerstan när den når Göteborg, via E6. I framtiden förväntas det att trycket på E6 kommer att öka avsevärt när motorvägen är fullt utbyggd i Sverige 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dubbelspår Oslo – Göteborg, en skandinavisk angelägenhet

NPRA (norsk nationell transportplan 2014-2023) skriver: ­Det har nyligen skett en kraftig ökning av antalet släpvagnar och påhängsvagnar som passerar den svenska gränsen vid Svinesund. I synnerhet har andelen utländska semitrailers ökat. Ungefär hälften av varorna i Norge via Svinesund, kommer från Sverige. Andra hälften har Sverige som transitland. Under de senaste åren har handeln med de nya EU-länderna i Östeuropa sett stark ut, däremot är totalt sett andelen fortsatt låg. Eftersom varorna som importeras till Norge via Svinesund till stor del kommer från Sverige och att andelen varor från Östeuropa ökat avsevärt, är möjligheterna för att transportera varor via sjöfarten låg.

Järnvägen har en liten inverkan på import och export, men viktig för inrikes transport i Norge. Så l änge som hastigheten på järnvägarna i Europa är så låga som de är idag, har den heller inte stor betydelse för de internationella transporterna till och från Norge. En förbättrad järnväg för transport till och från Göteborgs hamn kan vara en tänkbar utveckling, dock är järnvägskapaciteten mellan Göteborg och Oslo låg och det är därmed fördelaktigt att transportera gods med lastbilar på E6.

LO-distriktet kräver att regeringen genomför utveckling av dubbelspåret

- Ett dubbelspår mellan Oslo och Göteborg kommer att säkerställa möjligheten till hög produktivitet inom industrin på båda sidor om gränsen och garantera en effektiv transport av varor till och från den europeiska marknaden. Det faktum att EU-kommissionen har utsett Göteborgs hamn till en av Europas viktigaste hamnar måste användas för att stärka regionen och säkerställa förmågan att transportera varor. Även passagerartrafiken är viktigt att ge utrymme, både för pendling och att utveckla det kulturella utbytet i regionen, så även inom kunskapsutbyte. En bättre infrastruktur leder till mer interaktion. Tröskeln för samarbetet kommer att minska när även restiden minskas. En effektiv järnväg öppnar för ett arbetsmarknadsområde i Fyrbodal som kan omfatta såväl Göteborgsområdet som Østfold, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

LO distriktet Västsverige och LO Østfold kräver att regeringarna i både Norge och Sverige planerar och genomför utveckling av dubbelspårig järnväg mellan Oslo och Göteborg. Det norska stortinget och den svenska riksdagen uppmanas att anslå medel så att projektet kan komma igång och slutföras så snabbt som möjligt.

För mer information:

Krister Andersson

Förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 031-774 30 59, 070-541 98 27
E-post