Fråga facket Fråga facket

Avslagen på sjukpenning ökar i Västsverige

Andel personer i Västra Götalandsregionen och i Halland har ökat. I Västra Götaland är ökningen från 0,5 procent till 5,8 procent. Motsvarande siffra för Halland är 0,9 till 8,4 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framför allt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm.

-Många som är allt för sjuka för att arbeta har nekats stöd från sjukförsäkringen. Istället har anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer tvingats gripa in. Bristerna skapar och förstärker gamla klass- och könsorättvisor och urgröper tilltron till hela välfärdsstaten, säger Bengt Forsling, chef för LO-distriktet i Västsverige.

Enligt LO förstärkte den rödgröna regeringens mål om att pressa ned sjukpenningtalet till 9 dagar år 2020 de brister i sjukförsäkringen som levt vidare från de borgerliga partiernas tid vid makten. Övergångsregeringen tog bort sjukpenningmålet från Försäkringskassans regleringsbrev, men LO menar att det är långtifrån tillräckligt. 

- Försäkringskassan gör i dagsläget allt för snäva tolkningar av lagstiftningen och tar inte hänsyn till att olika personer har olika rehabiliteringsbehov. Ska vi få en tryggare sjukförsäkring måste även lagstiftningen förändras, säger Bengt Forsling. 

De fem mest akuta åtgärderna kan kort sammanfattas:

1. Kraven vid sjukförsäkringens tidsgränser måste mjukas upp och ta större hänsyn till att personer har olika rehabiliteringsbehov. Dessutom måste den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter.

2. Karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.

3. Målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.

4. Sjukersättningen måste höjas och kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet. Rätten till sjukersättning måste förlängas så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.

5. Inkomsttaket i sjukförsäkringen måste höjas så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir så sjuka att de inte kan arbeta.

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.