Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön i Hallands län 2009-2013

Fackligt och politiskt Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En bra arbetsmiljö för alla

Idag är en god arbetsmiljö inte verklighet för alla. Det kan handla om hög arbetsbelastning, låg bemanning, arbete på obekväma tider, ensamarbete och hot eller våld. Det finns också en ökande trend med sämre arbetsvillkor vid tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete och anställningar inom bemanningsbranschen.

LO kräver nollvision mot dödsolyckor i arbetet

I arbetet för en god arbetsmiljö spelar facket en viktig roll. För cirka 100 år sedan utsågs de första skyddsombuden på svenska arbetsplatser. Det är hundra år som skapat ett säkrare arbetsliv i Sverige. I LOs vision är antalet dödsfall orsakade av arbetet noll. Samtidigt måste också olycksfallen och de arbetsrelaterade sjukdomarna minska kraftigt. Vägen till att nå nollvisionen går genom att det systematiska arbetsmiljöarbetet blir bättre på alla arbetsplatser. Därför måste också den fackliga aktivitetsnivån och bevakningen höjas, så att arbetsgivarna uppfyller sina lagstiftade skyldigheter. Här har skyddsombuden en nyckelroll på arbetsplatserna. Föreliggande rapport visar att vi är långt ifrån målet. Kraven i arbetslivet ökar samtidigt som det egna inflytandet minskar. När arbetskraften måste anpassa sig till den flexibla arbetsmarknaden ökar skadorna och ohälsan. I Sverige skadades över 30 000 personer och 45 personer förolyckades på arbetet under förra året. Totalt är 1 400 dödsfall varje år är arbetsrelaterade. Det är inte acceptabelt.

Förebyggande arbetsmiljöarbete ska sättas i fokus

Utvecklingen under den borgerliga regeringen har försvagat det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och medlen för den kvalificerade skyddsombudsutbildningen har tagits bort. Arbetslivsinstitutet har lagts ner. Riksdagen tog nyligen beslut om att regeringen ska utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetet. Men fler områden återstår som behöver åtgärdas. Dessa problem och LOs lösningar presenteras i rapportens senare del.