Facket direkt facketdirekt.nu

Årsmöte 2021

LO-distriktets årsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. På den här sidan publiceras dagordning och aktuella handlingar som ombuden behöver. Öppet för alla att ta del av.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dagordning 

(De dokument som är inlagda syns som länkar)

Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Ombudsupprop-röstlängd

4. Fastställande av dagordning/arbetsordning

5. Mötets offentlighet

6. Val av presidium för mötet

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Två protokollsjusterare

d. Tre rösträknare

7. Gästerna har ordet

8. Verksamhetsberättelse för 2020

9. Årsredovisning för 2020 (kort), Årsberättelse för 2020

10. Revisorernas berättelse för 2020

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Anpassad budget för 2021

13. Fastställande av årsavgift för 2022

14. Rambudget för 2022

15. Val (klicka här för valberedningens förslag)

En ordförande 2 år

Fem styrelseledamöter 2 år

Fem styrelsesuppleanter 1 år

En revisor 2 år

Två revisorssuppleanter 1 år

Facklig-politiskt kommittéledamöter 1 år

Arbetsmarknadskommittéledamöter 1 år

16. Val av valberedning och sammankallande 1 år

17. Arvode till styrelse och revisorer

18. Årsmötets avslutning